Stryn vidaregåande skule

"Drømmeskolen" Eit verktøy for utvikling av godt læringsmiljø


Nina Grindheim var på Stryn vidaregaånde skule i dag og introduserte "Drømmeskolen".
Tiltaka og verktøya i "Drømmeskolen" sitt program skal fremje elevane si psykiske helse og bidra til å skape eit godt læringsmiljø.
DRØMMESKOLEN
Et verktøy for utvikling av et godt læringsmiljø
Drømmeskolen er et helsefremmende og skoleomfattende program for ungdoms- og videregående skole som skal fremme elevenes psykiske helse og bidra til å skape et godt læringsmiljø. Programmets fokuserer på elevenes tilhørighet, delaktighet og motivasjon og skolens og den enkelte lærers mulighet og kompetanse til å fremme dette innenfor de ordinære rammene i skolen. Aktørperspektivet står sentralt.
Målgruppe:
Programmet er tilrettelagt for ungdomsskoler og videregående skoler. Aktiviteten strekker seg over hele skoleåret.
Drømmeskolen består av praktiske tiltak og verktøy som skal virke sammen, forsterke hverandre og skape kontinuitet og rammer for skolens helhetlige arbeid med læringsmiljøet. Elevmentorer, ”Drømmeklassen” og styrking av lærerens kompetanse i forhold til å utvikle et godt læringsmiljø er viktige bærebjelker.
Programmet er en videreutvikling av Step-ungdom møter ungdom som har vært en del av satsningen Psykisk helse i skolen siden 2004. Helsedirektoratet finansierer videreutvikling og pilotering av det nye programmet. Hemil senteret ved Universitetet i Bergen evaluerer piloten.

Begrepet Drømmeskolen
Begrepet ”Drømmeskolen” viser til en ønsket framtid for den enkelte skole. Hensikten er at aktører på ulike nivåer i skolen(personalet, ledelsen, elevene og på sikt foreldrene) kan reflektere over og konkretisere sin Drømmeskole med mål om et godt læringsmiljø for alle elever.
I løsningsfokuserte metoder (Løft), som er en del av basismetodikken og teorigrunnlaget i programmet, er ønsket framtid nødvendig å snakke om for å skape en plattform for endringsarbeid og nye mål.
Begrepet henspeiler ikke til at skolene blir ”Drømmeskoler” ved å delta i programmet, Den utfordringen og dette arbeidet må skolene selv gjøre. Ved å ta i bruk den grunnleggende forståelsen, rammer og metoder som ligger i programmet, vil det kunne støtte skolens arbeid med å skape et inkluderende miljø hvor elevene og personalet føler større tilhørighet, autonomi og utvikler bedre kompetanse og mer ansvar for å skape et godt psykososialt læringsmiljø for alle elever.
dr