Fagfornyinga

Fagfornyinga

Universitet i Oslo har levert første del-evalueringa av fagfornyinga.

 Deres foreløpige funn kan være viktige innspill til justeringer av det pågående innføringsarbeidet. Det er mye bra med fagfornyelsen men jeg tar her for meg noen av hovedutfordringene slik forskerne ser det angående kjerneelementene (1), kompetansebaserte mål (2), omfang (3), tverrfaglige temaer (4) og dybdelæring (5):

1️⃣
Det var et mål at man gjennom denne reformen skulle få en tydeligere innholdsorientering i læreplanverket. Virkemidler var kjerneelementene. Forskerne mener at kjerneelementenes funksjon fortsatt er uklar. Hvis dette stemmer vil dette gjøre det mer utfordrende for den enkelte skole og lærer å tolke kompetansemålene i læreplanen.
2️⃣
Kompetansebaserte læreplaner skaper også utfordringer for en tydeligere innholdsorientering. Forskerne har ikke analysert alle planene, men basert på et utvalg planer, mener de at de ikke bidrar til en tydeligere innholdsorientering. Kompetansemål er fortsatt generelt formulert og vektlegger mer de prosessuelle sidene ved undervisningen. For eksempel gjennom en utstrakt bruk av verbet “utforske”.
3️⃣
Det var også et klart mål å redusere omfanget til enkelte skolefag. Dette skulle oppnås gjennom å redusere antall kompetansemål. Forskerne finner foreløpig ikke noen grunn til å si at omfanget er redusert. Det er viktig å huske at forskerne i denne rapporten ikke har undersøkt progresjon i fagene, og når det er gjort kan det gi et annet bilde.
4️⃣
Det var mye diskusjon rundt hvordan de tverrfaglige temaene skulle forstås. Forskerne mener det fortsatt er uklart og tror det fortsatt hersker usikkerhet rundt hvordan de tverrfaglige teamene skal følges opp i praksis. De mener arbeid med de tverrfaglige temaene krever veiledning, tid og rom.
5️⃣
Dybdelæring er et nøkkelbegrep i fagfornyelsen. Dybdelæring krever på den ene siden konsentrasjon om et fag, og på den andre siden fagintegrasjon der eleven utvikler en forståelse for sammenhenger. Det er grunn til å anta at hvordan dette skal løses i praksis vil være en utfordring framover.

Konklusjon
✅ Innføringen er ikke over, den har nettopp startet.

✅ Profesjonsfelleskapet vil være viktig framover - mange avklaringer må tas der.

✅Vurdere om det finnes områder som kan avklares/tydeliggjøres regionalt eller nasjonalt.

✅Denne del-evalueringen kan være nyttig å diskutere på ulike arenaer.