Stryn vidaregåande skule

"Frå utdanning til jobb"


Tirsdag og onsdag kommande veke vil alle elevane på VG2 yrkesfag delta på Ungt Entreprenørskap sitt program "Frå Utdanning til jobb".
Programmet er praktisk retta og skal gjere elevane betre rusta til å søke lærlingplass og jobb.
Målet med programmet er å gi den enkelte elev auka sjølinnsikt i høve til å bli kjent med eigne interesser, ferdigheiter og verdiar.

Fra utdanning til jobb
Fire hovedtemaer berøres i programmet Fra utdanning til jobb:
 • Arbeidsmarked: Elevene får en innføring i hvordan arbeidsmarkedet fungerer. Elevene lærer hvordan de kan finne fram til aktuelle jobber gjennom annonser og gjennom bruk av nettverk.
 • Selvinnsikt og kompetansekartlegging: Elevene kartlegger egne interesser, ferdigheter og verdier. Dette vil gjøre dem mer bevisste på hvilke ressurser de selv har og hva de har å tilby på jobbmarkedet.
 • Søknad og CV: Elevene får praktiske tips om hva som skal være med i en søknad og en CV. De får kjennskap til hvilke faktorer som utgjør forskjellen mellom gode og dårlige søknader og CV-er.
 • Intervju: Elevene får gode tips og råd om hvordan de best mulig kan forberede seg til en intervjusituasjon. Dette handler om alt fra hvilke spørsmål de kan få til hvordan de bør kle seg og te seg.
Metode: Programmet er basert på elevaktiv læring gjennom, diskusjon, refleksjon og ulike arbeidsoppgaver som elevene blir utfordret med. Arbeidsøktene gjennomføres med en representant fra lokalt næringsliv som veileder for elevene. Lærer skal være til stede og bistå i gjennomføringen.
Tidsbruk: To økter à tre skoletimer. Mellom øktene vil elevene få arbeide selvstendig – med refleksjonsoppgaver.
Stimulerer til:
 • bevissthet om egne interesser, ferdigheter og verdier
 • økt selvinnsikt
 • økt evne til å kommunisere skriftlig og muntlig
 • bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker
 • bevissthet om bruk av nettverk og nettverksbygging
 • kjennskap til arbeidsmarkedet
 • analytisk evne
 • bevissthet om informasjonsinnhenting
 • å kunne nyttiggjøre seg veiledning
Forankring i Kunnskapsløftet
I læreplanene for grunnskole og videregående opplæring omtales entreprenørskap som et virkemiddel til å fornye opplæringen og gjøre barn og unge rustet til å møte en verden i rask endring. Å bygge opp elevers entreprenørskapskompetanse bør skje med en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet .Elevene skal få en bredere basiskompetanse, faglig så vel som ved å få utvikle robuste personlige egenskaper og holdninger. Det skal stilles tydelige krav til grunnleggende ferdigheter som å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne, og å kunne bruke digitale verktøy. Kunnskapsløftet legger opp til større variasjon i læringsformer og bruk av alternative læringsarenaer, mer praktisk læring og større valgfrihet i nært samspill mellom skolen og samfunnet. Ungt Entreprenørskap legger til rette for samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv. Det gir læring mening, det bygger bro mellom teori og praksis, og det bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen. Entreprenørskap er fokusert på både i generell del av læreplanverket, i prinsipper for opplæringen og i flere av kompetansemålene for de enkelte fag. Ved å la elevene gjennomføre Ungt Entreprenørskaps programmer vil man bidra til å styrke deres entreprenørskapskompetanse i en progresjon gjennom hele utdanningsløpet.

jobb