Stryn vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Miljøkoordinator

Miljøkoordinator

Therese Dispen er miljøkoordinator ved Stryn vidaregåande skule.
 

Therese Dispen.jpg

Miljøkoordinator ved dei vidaregåande skulane har tre hovudarbeidsområde:

Førebyggjande arbeid

Ta initiativ til og fremje tiltak som aukar trivsel og styrkar miljøet ved skulen

Ha særleg søkelyset retta mot tiltak som motverkar mobbing, vald, rasisme og rusmiddelbruk

Kontaktskapande arbeid

Skape best mogeleg kontakt mellom elevane og skulen

Stimulere til aktiv deltaking i skulesamfunnet

Stimulere til elevengasjement i opplæringa

Sosialpedagogisk arbeid

Hjelpe elevar til å finne seg til rette på skulen

Yte hjelp til elevar som har personlege vanskar, sosiale vanskar

 

 
 
 
 
 

Kontakt

Therese Dispen
Miljøkoordinator
415 30 797