Miljøkoordinator

Therese Dispen er miljøkoordinator ved Stryn vidaregåande skule.
 

Therese Dispen.jpg

Miljøkoordinator ved dei vidaregåande skulane har tre hovudarbeidsområde:

Førebyggjande arbeid

Ta initiativ til og fremje tiltak som aukar trivsel og styrkar miljøet ved skulen.

Ha søkelyset særleg retta mot tiltak som motverkar mobbing, vald, rasisme og rusmiddelbruk.

Kontaktskapande arbeid

Skape best mogeleg kontakt mellom elevane og skulen.

Stimulere til aktiv deltaking i skulesamfunnet.

Stimulere til elevengasjement i opplæringa.

Sosialpedagogisk arbeid

Hjelpe elevar med å finne seg til rette på skulen.

Yte hjelp til elevar som har personlege vanskar eller sosiale vanskar.

 

 
 
 
 
 

Kontakt

Therese Dispen
Miljøkoordinator
therese.dispen@vlfk.no
415 30 797