Stryn vidaregåande skule

Pedagogisk-psykologisk Tenestekontor

Pedagogisk-psykologisk teneste (PP-tenesta)

Alle som har tilknyting til vidaregåande opplæring – elevar, lærlingar, lærekandidatar, foreldre, lærarar, faglege leiarar – kan ta kontakt med PP-tenesta og søkje hjelp der. PP-tenesta gir råd og rettleiing om problem av både personleg, sosial og fagleg karakter.

Rådgivarane i PP-tenesta har teieplikt. Det som blir sagt, blir ikkje sagt vidare utan at det er gitt løyve til det. Når du er einig, samarbeider PP-tenesta med familien din, skolen eller andre instansar, til dømes helse- og sosialetaten, NAV-kontoret og oppfølgingstenesta.

PP-tenesta står vanlegvis for den sakkunnige vurderinga dersom du har rett til spesialundervisning, har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringa eller tilrettelegging av prøvar og eksamenar.

Rådgivingstenesta ved dei vidaregåande skolane hjelper deg å komme i kontakt med PP-tenesta i fylket ditt.


Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014–2017


Informasjon fra Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kort om arbeidsoppgåvene til PP-tenesta:

* Testing, oppfylgjing, rapportskriving
* Rettleiing/rådgjeving
* Kurs/føredrag
* Individuelle samtalar
* Samarbeid omkring tiltak/skulegong
* Samarbeid med andre instansar som helsesøster, barnevern, BUP etc


PPT er sakkunnig instans i samband med til dømes innsøking til vidaregåande opplæring. Dei tilsette i PPT har teieplikt og yter hjelp under førestnad av at de/du ynskjer og samtykkjer til detPostadresse Tonningsgata 4, 6783 Stryn
Besøksadresse Tonningsgata 4, Stryn
Telefon 57 87 47 01
Telefaks 57 87 47 59