Stryn vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen/Privatist og praksiskandidat/Privatist

Privatist

Ein privatist er ein som melder seg opp til eksamen på eiga hand, utan å vere elev i faget.

Det vert arrangert eksamen to gonger i året 

  • Våreksamen: april/mai/juni , frist for oppmelding er 1. februar
  • Hausteksamen: november/desember, frist for oppmelding: 15. september

Oppmelding til privatisteksamen gjer du på PrivatistWeb.

Standpunktkarakter

Ein privatist får ikkje standpunktkarakter i faget. Dersom privatisten ønskjer å forbetre ein standpunktkarakter, blir denne teken bort dersom vedkommande vel å bruke karakteren frå privatisteksamen på vitnemålet.

Eksamensavgift

Eksamensavgifta må vere betalt innan fristen for at påmeldinga skal vere gyldig. Innbetalt eksamensavgift blir ikkje refundert dersom du må trekke deg eller utsette eksamen. Ved dokumentert fråvær kan du få utsette eksamen til neste termin utan å betale på nytt. Prisen per eksamen i 2018 er:

  • 1084 kr dersom du ikkje har bestått faget tidlegare
  • 2170 kr dersom du har bestått same eller tilsvarande fag tidlegare

Sjukdom

Dersom du er sjuk på eksamensdagen eller ei uføreseieleg hindring gjer at du ikkje kan møte på eksamen og du sjølv ikkje er årsak til dette, kan du få utsette eksamen til neste termin utan å betale på nytt. Fråværet må være dokumentert. 

Tilrettelegging

Alle som har rett på tilrettelegging på prøvar og eksamen, må søkje om dette på nytt for kvar privatisteksamen. Retten må dokumenterast med nødvendige attestar frå lege eller annan sakkunnig instans.

Du må fylle ut og sende skjema for ønskt tilrettelegging til eksamenskontoret i Sogn og Fjordane innan 1. februar/15. september. Du finn elektronisk søknadsskjema på privatistweb.no, under «Viktig informasjon om eksamen». Elektronisk søknadsskjema skal alltid nyttast.

Dokumentasjon frå sakkunnig instans må sendast innan 1. mars/1. oktober.

Ta kontakt med rådgjevar på skulen din om du har spørsmål.

Skular

I Sogn og Fjordane er det tre privatistskular:

Du kan i utgangspunktet velje skule, men i munnlege og munnleg praktiske fag kan du verte flytta til ein anna skule enn det som var valet ditt. I praktiske fag vert eksamen lagt til ein skule som har det aktuelle faget.

Dokumentasjon

Når sensuren er klar, kan du sjekke karakteren på PrivatistWeb, under «Mine eksamenar».

Dersom du vil få tilsendt kompetansebevis, kontakt eksamenskontoret@sfj.no.

Privatistar som etter avlagt eksamen skal ha vitnemål eller nytt vitnemål, må kontakte skulen der ein tidlegare var elev. Dersom dette ikkje er mogleg, ta konktat med eksamenskontoret.

Høgare utdanning

Søkjer du høgare utdanning, er du sjølv ansvarleg for å skaffe nødvendig dokumentasjon og orientere deg om fristane som gjeld. Vitnemål og kompetansebevis bør tingast i god tid før innsendingsfristen.

Meir informasjon

PrivatistWeb finn du meir informasjon om privatisteksamen.
Udir kan du lese meir om å ta fag som privatist.

 

Kontakt

Eksamenskontoret
Postboks 524
6803 Førde

eksamenskontoret@sfj.no

Relaterte lenker