Stryn vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar

Reglar og rutiner

Her finn du regelverk som regulerar vidaregåande opplæring

Regelverk

Tolkning og rettleiing

Utdanningsdirektoratet tolkar opplæringslova og friskolelova med tilhøyrande føreskrifter når det er behov for avklaring på nasjonalt nivå. Utdanningsdirektoratet har også ansvar for rundskriv. Det er utarbeida rettleiingar som forklarar regelverket på enkelte områder og korleis det kan brukast.

Tolkning av regelverket

Fylkesmannen har som oppgave å informere og rettleie skuleeigarar, allmuen og aktuelle målgrupper om regelverket og regelverksendringar i grunnopplæringa og om frittståande skular.

Fylkesmannen

Spørsmål om regelverket

Dersom du har spørsmål om regelverket, bør du i første omgang ta saka opp med skulen du går ved, eventuelt deretter med skuleadministrasjonen i kommunen for grunnskolen eller skuleadministrasjonen i fylkeskommunen for videregåande opplæring. Dersom du meiner at du ikkje har fått eit tilfredsstillande svar fra kommunen eller fylkeskommunen, kan du henvende deg til fylkesmannen.