Stryn vidaregåande skule/Om oss/Slik jobbar vi

Visjon og verdiar for Vestland fylkeskommune

Visjon

Nyskapande og berekraftig

Verdiar

Kompetent –open – modig

Samfunnsoppdrag

Vi set retning, engasjerer og samhandlar for å utvikle gode tenester og eit framtidsretta Vestland.

Visjon og verdiar for Vestland fylkeskommune

 

Kva handlar Vestland fylkeskommune om?

Djupast sett handlar det om folk. Om dei om lag 650 000 menneska som bur her, jobbar her og som reiser til og frå fylket vårt. Folk i alle aldrar, kvinner og menn, vaksne og born, med ulik bakgrunn, livssyn, jobb, interesser og aktivitetar. Alle har dei noko felles: Dei ønskjer eit godt liv i ein landsdel der òg dyre- og planteliv på land og i sjø har det bra. For det gode livet er avhengig av at denne heilskapen fungerer.

Alt det Vestland fylkeskommune har ansvar for handlar om akkurat dette. Vi er ein demokratisk styrt organisasjon som utviklar samfunnet og leverer viktige tenester. Vi gjev opplæring og kompetanse til tretti tusen elevar, lærlingar og vaksne. Vi har ansvar for vegar og kollektivtransport, tannhelse, folkehelse, kultur, idrett, inkludering, klimatiltak, utvikling av lokalsamfunn og næringsliv og mykje, mykje meir. Vi er om lag 6500 tilsette som skal arbeide med dette i Vestland fylkeskommune.

Slik kom vi fram til samfunnsoppdrag, visjon og verdiar

Gjennom heile 2019 har vi førebudd oss og arbeidd med korleis skape ein sterk og god organisasjonskultur som fremjar det gode livet for innbyggarane. Vi spurde og involverte dei tilsette, innbyggjarar, fylkespolitikarar, kommunar, råd, organisasjonar og fagmiljø for å formulere samfunnsoppdrag, visjon og verdiar for organisasjonen: Kva skal vere vår visjon? Kva for verdiar skal prege oss i arbeidet? Vi fekk mange og gode svar – som vart grunnlag for den visjon og dei verdiar vi har valt.  

Gjennom verdiane kompetent, open og modig skal vi arbeide for visjonen om eit nyskapande og berekraftig Vestland.

Slik vil vi oppfylle samfunnsoppdraget: Vi set retning, engasjerer og samhandlar for å utvikle gode tenester og eit framtidsretta Vestland.