Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Sal, service og reiseliv/Vg2 Sal og reiseliv
Instituto Hispanico de Murcia Lise Fure Håvik , Felipe Espada (manager) og Lucia Trvalcova Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Instituto Hispanico de Murcia Lise Fure Håvik , Felipe Espada (manager) og Lucia Trvalcova Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Vg2 Reiseliv

Fagrelevans og sentrale verdiar

Vg2 sal og reiseliv handlar om å utvikle kommersiell forståing gjennom marknadsføring, samhandling, lønnsemdsanalyse og organisasjonsutvikling. Gjennom utforsking av arbeidsformer og teknologi skal elevane byggje og halde ved like profesjonelle relasjonar og utvikle yrkesidentitet. Programfaga handlar vidare om å tilpasse og skape sals-, reiselivs- og serviceopplevingar til ulike målgrupper og marknader. Dette handlar om å utnytte lokale, nasjonale og internasjonale ressursar berekraftig for å skape meirverdi i samfunnet.  

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringa. Vg2 sal og reiseliv skal bidra til at elevane møter kundar og gjester med respekt for identitet og kulturelt mangfald. Programfaga skal òg bidra til skaparglede og innovasjon gjennom utforsking av moglegheiter, målgrupper og marknader. Vidare skal programfaga vere med på å utvikle kunnskapen om etiske utfordringar innanfor sal og reiseliv.

 


Kjerneelement

Sals- og vertskapsrolla
Kjerneelementet sals- og vertskapsrolla handlar om å skape meirverdiar i møtet med kundane og gjestene. I dette ligg det å utvikle og tilpasse merkevarer og skape gode kundeopplevingar. Vidare handlar det om å setje saman transport, innkvartering, servering og attraksjonar til eit heilskapleg reiselivsprodukt tilpassa ønska og behova til kunden eller gjesten. Sals- og vertskapsrolla handlar vidare om å utforske ulike servicestrategiar som kan bidra til høgare kunde- og gjestelojalitet og større meirsal av produkta til bedrifta.

Drift, utvikling og lønnsemd
Kjerneelementet drift, utvikling og lønnsemd handlar om å sjå lønnsemd i samanheng med rekneskap og budsjett, prissetjingsstrategiar og reduksjon av svinn. Vidare handlar det om å sikre berekraft og meirverdi i verdikjeda gjennom å utnytte ressursane på ein innovativ og effektiv måte. Det handlar òg om å drøfte regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet, og å reflektere over eigen praksis.

Kommunikasjon og relasjonar
Kjerneelementet kommunikasjon og relasjonar handlar om å kommunisere med kundar, gjester og samarbeidsaktørar i aktuelle kanalar. I dette ligg det å auke forståinga for ulike kulturar i samhandling med andre. Det handlar òg om å hente inn og bruke kundedata for å tilpasse kommunikasjonen med og oppfølginga av kundar og gjester.

 

I