Hopp til hovedinnhold

Miljøkoordinator

Rosadag i kantina

Miljøkoordinator ved dei vidaregåande skulane har tre hovudarbeidsområde.

Førebyggjande arbeid

Ta initiativ til og fremje tiltak som aukar trivsel og styrkar miljøet ved skulen.

Ha søkelyset særleg retta mot tiltak som motverkar mobbing, vald, rasisme og rusmiddelbruk.

Kontaktskapande arbeid

Skape best mogeleg kontakt mellom elevane og skulen.

Stimulere til aktiv deltaking i skulesamfunnet.

Stimulere til elevengasjement i opplæringa.

Sosialpedagogisk arbeid

Hjelpe elevar med å finne seg til rette på skulen.

Yte hjelp til elevar som har personlege vanskar eller sosiale vanskar.

Dei to første bilda under aktivitetsdagar er frå trakfikktryggingsdagen, der sløkkjing av brann samt livredding i bilulykke er to av temaa.

Har du spørsmål?

Therese er vår aktive og flinke miljøkoordinator. Det er berre å ta kontakt med ho!

Therese Dispen

miljøkoordinator
Therese Dispen, miljøkoordinator