Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

6 personar ved Oldevatnet. Foto: Stryn vgs

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Vaksenopplæring sal, service og reiseliv vg1/Gloppenmodellen

Hausten 2023 startar vi opp utdanningstilbod for vaksne med føremål om fagbrev innan sal, service og reiseliv. Utdanningstilbodet er lagt opp som vekslingsmodell der opplæringa vekslar mellom skule og bedrift.

Målgruppe

Målgruppa er i hovudsak vaksne med norsk som andrespråk, men opplæringstilbodet kan òg rettast mot andre vaksne.

Gjennomføring

Utdanninga er fireårig, der sluttkompetansen er fagbrev. Det vert lagt opp til ein kombinasjon mellom teori og praksis frå første skuleår. Opplæringa i skulen er i hovudsak organisert med undervisning på dagtid, og varierer mellom opplæring i fellesfag og programfag, kombinert med bedriftsbesøk og turar til ulike turistattraksjonar. Praksis i bedrift føl bedrifta si arbeidstid. All praksis i bedrift vert godskrive som læretid.

Modell for vaksenopplæring sal, service og reiseliv:

1. år 2. år 3. år 4. år

Forretningsdrift

Marknadsføring og innovasjon

Kultur og samhandling

Yrkesfagleg fordjupning/ 

praksis i bedrift

Innovasjon og marknadsføring

Forretningsdrift

Kultur og kommunikasjon

Yrkesfagleg fordjupning/

praksis i bedrift

Praksis i bedrift Læretid og godskriving av praksis
Norsk Norsk Norsk  
Matematikk Engelsk Engelsk  
Naturfag Samfunnskunnskap    


På vg1 sal, service og reiseliv vil du mellom anna lære om:

  • sal, service og kundebehandling
  • marknadsføring, entreprenørskap og innovasjon
  • reiseliv og turisme både lokalt og nasjonalt
  • ulike aktivitetsorienterte reiselivsopplevingar
  • planlegging og gjennomføring av tryggleikstiltak
  • administrasjon og digitale verktøy

Etter utdanning kan du få jobb i turisme og reiselivsbedrifter, butikkar eller større bedrifter.

Spørsmål, rettleiing og søknad

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med rettleiingstenesta

Søknad må sendast via vigo.no.

Klikk deg inn på vaksenopplæring/realkompetansevurdering og føl instruksjonane du får. Legg inn ønska sluttkompetanse, tidlegare skulegong og praksis. Dersom du ønskjer rettleiing, kryssar du av for dette. Det er løpande opptak til utdanninga, såleis ingen spesifikk søknadsfrist.

Vaksenopplæring bygg- og anleggsteknikk

Skuleåret 2021/2022 starta vi opplæring innan bygg- og anleggsteknikk (BAV) etter tilsvarande opplegg som skissert over. Elevane som starta der, er godt i gang med utdanninga si.

Det vert ikkje nytt inntak til BAV hausten 2023.

Elev på vaksenopplæring bygg- og anleggsteknikk i arbeid.

Vaksenopplæring restaurant- og matfag

Skuleåret 2022/2023 starta vi opp med klasse innan restaurant- og matfag. Elevane er godt i gang med opplæringa.

Det vert ikkje gjort nytt inntak til restaurant- og matfag hausten 2023.

4.JPG