Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Elev som står ute i sola og sagar materialar. Foto: Stryn vgs

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, har du rett til vaksenopplæring og kan få tilbod om gratis opplæring. Andre kan også søkje og kan få tilbod om opplæring dersom det er ledige plassar

Vaksenopplæring bygg- og anleggsteknikk

Hausten 2024 startar vi opp utdanningstilbod for vaksne innan bygg- og anleggsteknikk.

Målgruppe

Målgruppa er i hovudsak vaksne med norsk som andrespråk, men er ope for alle vaksne som ikkje har fullført vidaregåande skule, og som har vaksenrett til vidaregåande opplæring. Dersom det er ledige plassar, kan også andre søkje om å få tilbod om skuleplass. Kan du vise til realkompetanse, vil du kunne få praksisen godkjent som del av opplæringa.

Gjennomføring

Utdanninga er fireårig, der sluttkompetansen er fagbrev som tømrar. Det vert lagt opp til ein kombinasjon mellom teori og praksis frå første skuleår, gjennom at eleven vekslar mellom opplæring i skulen og opplæring i bedrift. Skulen vil i lag med NAV og opplæringskontor skaffe deg praksisplass og læreplass. Det er eit mål at du skal få tilbod om praksisplass så nær som mogeleg til der du bur.

Døme på opplæringsmodell for tømrar 1. år 2. år 3. og 4. år
Programfag     Opplæring i bedrift
Praktisk yrkesutøving X  
Arbeidsmiljø og dokumentasjon X  
Yrkesfagleg fordjupning (YFF) X X
Konstruksjonar og klimaskall   X
Vindauge, dører og innvendig arbeid   X
Materialeigenskapar, varmeisolering og tetting   X
Fellesfag      
Matematikk X    
Naturfag X    
Engelsk   X X
Norsk X X  
Samfunnskunnskap     X

1. og 2. år vil veksle mellom opplæring i skule og opplæring i bedrift.

Spørsmål, rettleiing og søknad

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med rettleiingstenesta

Klikk her for ei oversikt over Vestland fylkeskommune sitt vidaregåande fagtilbod for vaksne

Søknad må sendast via vigo.no.

Klikk deg inn på vaksenopplæring/realkompetansevurdering og føl instruksjonane du får. Legg inn ønska sluttkompetanse, tidlegare skulegong og praksis. Dersom du ønskjer rettleiing, kryssar du av for dette. Søknadsfristen er 1. mars, men du kan også søkje etter fristen.

Vaksenopplæring sal, service og reiseliv vg1/Gloppenmodellen

Hausten 2023 starta vi opp utdanningstilbod for vaksne med føremål om fagbrev innan sal, service og reiseliv. Utdanningstilbodet er lagt opp som vekslingsmodell der opplæringa vekslar mellom skule og bedrift.

På vg2 hausten 2024, kan elevane velje mellom reiselivsmedarbeidar og salsmedarbeidar. Utdanninga er ein kombinasjon av teori på skulen og praksis i bedrift.

Elevar og lærar står framfor Stryn vertshus. Foto: Stryn vgs

 

Vaksenopplæring restaurant- og matfag/Gloppenmodellen

Skuleåret 2022/2023 starta vi opp med klasse innan restaurant- og matfag. Elevane er godt i gang med opplæringa.

Elevar og lærarar på restaurant- og matfag et middag i restaurant Borghild. Foto: Stryn vgs

Vaksenopplæring bygg- og anleggsteknikk/Gloppenmodellen

Skuleåret 2021/2022 starta vi opplæring innan bygg- og anleggsteknikk (BAV) etter tilsvarande opplegg som skissert over. Elevane som starta der, er snart ferdige med utdanninga si.

Elev på vaksenopplæring bygg- og anleggsteknikk i arbeid.