Vaksenopplæring

Bilde av fastelavnsbollar.  Foto: Stryn vgs

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Vaksenopplæring restaurant- og matfag

Hausten 2022 startar vi eit utdanningstilbod for vaksne med føremål om fagbrev innan restaurant- og matfag. Utdanningstilbodet er eit samarbeid mellom skule, næringsliv og NAV (Gloppenmodellen).

Målgruppe

Målgruppa er i hovudsak minoritetsspråklege, men opplæringstilbodet kan òg rettast mot andre.

Gjennomføring

Utdanninga er fireårig, der sluttkompetansen er fagbrev. Utdanninga kombinerer teori og praksis frå første skuleår, gjennom at eleven vekslar mellom opplæring i skule og bedrift. Opplæringa i skulen er i hovudsak organisert med undervisning på dagtid (kl. 08.55–15.30), og varierer mellom teoretisk opplæring i fellesfag og programfag kombinert med praksis i kjøkken/restaurant. Praksis i bedrift følgjer bedrifta si arbeidstid.

Modell for vaksenopplæring restaurant- og matfag
1. år 2. år 3. år 4. år

Programfag i restaurant- og matfag vg1

Praksis i bedrift

Programfag i kokk- og servitørfag vg2

Praksis i bedrift

Praksis i bedrift Læretid og godskriving av praksis
Norsk Norsk Engelsk  
Matematikk Engelsk Samfunnskunnskap  
Naturfag      


På Vg1 restaurant og matfag vil du mellom anna lære om:

  • kosthald, næringsmiddel og ernæring
  • måltid- og menyplanlegging
  • kunnskap om råvarer, mat og drikke
  • produksjon og servering av ulike retter
  • matkultur og tradisjon

Som kokk, ernæringskokk eller servitør kan du arbeide i hotell eller restaurantnæring, på sjukehus eller helseinstitusjonar, i næringsindustrien eller forretningar som sel ferskvarer.

Spørsmål, rettleiing og søknad

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med rettleiingstenesta

Søknad må sendast via vigo.no.

Klikk deg inn på vaksenopplæring/realkompetansevurdering og følg instruksjonane du får. Legg inn ønska sluttkompetanse, tidlegare skulegong og praksis. Dersom du ønskjer rettleiing, kryssar du av for dette. Det er løpande opptak til utdanninga, såleis ingen spesifikk søknadsfrist.

Vaksenopplæring bygg- og anleggsteknikk

Skuleåret 2021/2022 starta vi opplæring innan bygg- og anleggsteknikk (BAV) etter tilsvarande opplegg som skissert over. Elevane som starta der, er godt i gang med utdanninga si.

Det vert ikkje nytt inntak til BAV hausten 2022.

To elevar som går vaksenopplæring bygg- og anleggsteknikk i arbeid på husvegg.